اقتباس
إذا لم تفعل أشياء غبية وأنت شاب ، لن يكون لديك شيء لتبتسم حوله عندما تكبر. 🖤 - جبران خليل جبران
2020-07-26 08:39:35
7
3
Коментарі
Упорядкувати
  • За популярністю
  • Спочатку нові
  • По порядку
Показати всі коментарі (3)
RORITA_
ترووو
Відповісти
2020-07-26 09:52:35
1
KIM YONA
اتفق جامد⁦♥️⁩⁦♥️⁩
Відповісти
2020-07-26 12:49:19
1
C B
ترووو
Відповісти
2021-01-29 18:08:45
Подобається
Схожі вірші
Всі
Шукати святе в почуттях
Я пам'ятаю. Вибач, я все пам'ятаю. Чому цей біль ніяк не зникає? Час його береже. Мене він, ламає Й душа в нім палає. Пробач за все. Чого ж зберігаю? Усе це лякає. Себе забуваю і душу вбиваю, Та біль все живе. Серце згорає, Розум втрачаю, думки покидають. Ненавиджу це, понад усе. Тебе забуваю. Звички зникають. Віри тепер немає. Кохання вбиває. І допомоги вже не чекаю. Завжди щось втрачаю. Хтось уже добиває, не знаючи це. Можливо, шукала в цім світі святе, Та я не знала, що воно в мені є.
54
2
4224
Why?
I was alone. I am alone. I will be alone. But why People always lie? I can't hear it Every time! And then They try to come Back. And i Don't understand it. Why?
63
4
7893