إرحل
إذا تشابه حضورك مع غيابك .. إرحل! - نجيب محفوظ
2018-10-02 20:19:52
21
3
Коментарі
Упорядкувати
  • За популярністю
  • Спочатку нові
  • По порядку
Показати всі коментарі (3)
نـُونِه
اكزاكلي❤
Відповісти
2018-10-02 20:20:24
Подобається
Sho8765Sho
نعم بالضبط
Відповісти
2018-10-02 20:46:45
Подобається
Neekoo
افضل ما قد اختم به يومي🌌💛✨✨
Відповісти
2018-10-02 20:51:25
Подобається
Схожі вірші
Всі
Шукати святе в почуттях
Я пам'ятаю. Вибач, я все пам'ятаю. Чому цей біль ніяк не зникає? Час його береже. Мене він, ламає Й душа в нім палає. Пробач за все. Чого ж зберігаю? Усе це лякає. Себе забуваю і душу вбиваю, Та біль все живе. Серце згорає, Розум втрачаю, думки покидають. Ненавиджу це, понад усе. Тебе забуваю. Звички зникають. Віри тепер немає. Кохання вбиває. І допомоги вже не чекаю. Завжди щось втрачаю. Хтось уже добиває, не знаючи це. Можливо, шукала в цім світі святе, Та я не знала, що воно в мені є.
54
2
4318
Why?
I was alone. I am alone. I will be alone. But why People always lie? I can't hear it Every time! And then They try to come Back. And i Don't understand it. Why?
63
4
7971